Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

Vilniaus lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo Justiniškių mikrorajone 1983 metų lapkričio 28 d. kaip vaikų lopšelis-darželis Nr. 140. Po penkiolikos metų jam buvo suteiktas „Saulėgrąžos“ pavadinimas.

Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos lietuvių kalba 2 – 6(7) metų vaikams.

Mūsų tikslas – siekti vaiko vystymosi ir ugdymosi darnos tarp šeimos ir darželio,  užtikrinant, kad visos vaiko ugdyme dalyvaujančios grandys (tėvai, pagalbos vaikui specialistai, pedagogai) suprastų jo poreikius ir sudarytų sąlygas kiekvienam vaikui pagal jo galias įgyti žinių, išsiugdyti gebėjimus ir nuostatas, reikalingas tolimesniam gyvenimui.   

2023 – 2024 m. m., nuo rugsėjo 1 d. lopšelyje – darželyje veiks 12 grupių:

 • trys lopšelio,  ankstyvojo amžiaus vaikų (2-3 m.);
 • viena 2-4 metų;
 • viena 3-4 m.
 • dvi 4-5 metų;
 • dvi 5-6 metų;
 • trys 5-7 metų priešmokyklinės grupės, kuriose ugdytiniai įgyja tam tikrų kompetencijų ir ruošiasi tapti mokiniais.

Organizuodami ugdymo procesą darželyje, mes:

 • orientuojamės į vaiką, jo poreikius, interesus, kultūrą;
 • ugdome vaikus per žaidimą, patirtinį ugdymą(si), kuomet pats vaikas yra aktyvus ugdomojo proceso dalyvis;
 • mums labai svarbi ugdymo kokybė, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius;
 • stengiamės, kad vaikai būtų prižiūrėti (neatsitiktų nelaimingų atsitikimų, būtų švarūs, tvarkingi ir linksmi);
 • stengiamės glaudžiai bendradarbiauti su tėveliais, nes jie yra tie žmonės, kurie geriausiai žino, ko reikia vaikui;
 • darželio bendruomenė visuomet stengiasi laiku reaguoti į tėvų poreikius ir lūkesčius vaiko atžvilgiu, vaiko ugdymo kultūrų įvairovės bei vaiko ugdymo modelių, kuriuos jiems gali pasiūlyti darželis, priimtinumą tėvams;
 • lopšelis-darželis yra atviras vietos bendruomenės poreikiams bei tradicijoms dalyvaudamas mikrorajono bendruomenės šventėse ir renginiuose šalies mastu.

          Pagrindinės ugdymo(si) kryptys –  ugdytinių sveikatos stiprinimas ir saugojimas, pilietiškumo pradmenų diegimas nuo vaikystės,  bendruomenės narių kūrybiškumo ir saviraiškos plėtotė,  ,,Mąstymo mokyklos” kultūros puoselėjimas bei vaizdinių įrankių integravimas kasdienėse veiklose su ugdytiniais.

         Įstaigos pedagogai  –  profesionalai, turintys didelę savo veiklos patirtį, gebantys organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius ir galias, skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Tai kompetentingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ugdymo specialistai, gebantys priimti pokyčius, ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų ugdymo kokybei siekti. Įstaigoje dirba logopedas, kuris teikia nemokamas paslaugas vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo problemų. Švietimo pagalbą šeimai teikia ir psichologo asistentas, socialinis pedagogas, konsultuoja tėvelius vaiko elgesio ir kitais klausimais.

Kalbinius, emocinius, socialinius, psichologinius sutrikimus padeda įveikti konstruktyvus  bendradarbiavimas su darželyje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais.

Atsižvelgiant į  šeimos poreikius teikiamas papildomas ugdymas, atliepiantis vaikų gabumus ir polinkius (Anglų kalbos mokyklėlė „Mažieji šnekučiai“, estradinė dainų ir šokių studija „Mažieji artistai“, dailės pamokėlės 5-7 m. vaikams).

Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira pokyčiams bei naujovėms.

Esame dalyvavę/dalyvaujame:

 • Esame partneriai Europos 2019-2022 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonės 2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ kartu su Vilniaus m. lopšeliais-darželiais „Žemyna“, „Gėlynas“, „Krivūlė“ ir Trakų lopšeliu-darželiu „Obelėlė“.
 • Tarptautiniame projekte „Mąstanti mokykla“ („Thinking school“);
 • Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“;
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle;
 • UEFA ir LFF projekte „Futboliukas“;
 • Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų metodinio ratelio „Sutartinis“ veikloje;
 • Respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose.

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Skip to content