Menu Close

Švietimo pagalbos specialistai

ŠVIETIMO PAGALBA

Tai specialistų – logopedo, psichologo, mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo,  specialiojo pedagogo  –  teikiama pagalba ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo teikėjams.                

LOGOPEDAS

Darželyje logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems:

Fonetinių kalbėjimo sutrikimų

Tai įvairūs garsų tarimo sutrikimai, nuo visiško nesugebėjimo artikuliuoti kalbos garsų, iki vieno ar kito garso netaisyklingo tarimo. Foneminė klausa nesutrikusi: gerai girdi ir skiria kalbos garsus. Šie vaikai be didelių sunkumų išmoksta skaityti ir rašyti.

Fonologinių kalbos sutrikimų

Sutrikimai pasireiškia netaisyklingu garsų tarimu, jų netarimu, vienų kalbos garsų pakeitimu kitais. Foneminė klausa sutrikusi: blogai skiria kalbos garsus, sunkiai formuojasi žodžio garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai. Vaikams iškyla sunkumų mokantis skaityti ir rašyti.

Kalbos neišsivystymą

Tokie vaikai vėliau pradeda kalbėti. Netaria daugelio garsų, kalba blogai suprantama aplinkiniams. Jiems gali būti sutrikęs kalbos suvokimas. Foneminė klausa –nepilnavertė. Blogai įsimena kalbinę medžiagą, skurdus ir netikslus žodynas. Nerišlūs sakiniai. Blogai suvokia skaitomą tekstą.

Sklandaus kalbėjimo sutrikimą

Šiems sutrikimams priskiriama lėtakalbystė, greitakalbystė ir mikčiojimas. Lėtakalbystė – tai patologiškai lėtas kalbėjimo tempas, dažniausiai atsirandantis dėl organinių centrinės nervų sistemos pažeidimų

Greitakalbystė – tai patologiškai greitas kalbėjimo tempas su trūkčiojimas, kurie panašūs į mikčiojančiųjų užsikirtimus.

Mikčiojimas–sunkus kalbos sutrikimas. Jis dažnai prasideda ikimokykliniame amžiuje ir jam pašalinti reikalinga kompleksinė specialistų pagalba. Šie sutrikimai vėliau gali būti viena iš mokymosi sunkumų priežasčių.

Kalbėdamas kiekvienas žmogus padaro  ryškią savo asmenybę ir todėl jis yra mažas menininkas – Vydūnas

Parengė Vilniaus lopšelio-darželio ,,Saulėgrąža“

logopedė Rita Lebedeva

LOGOPEDAS

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Tiria vaikų kalbą: tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą.
 • Vaikų kalba tikrinama du kartus per metus: rugsėjo mėnesį tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos sutrikimus ir gegužės-birželio mėnesį įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  įveikti.
 • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, tėvus, mokytojus.
Švietimo pagalbos specialistas Kontaktinė informacija Darbo laikas
Logopedė

Rita Lebedeva

 rita.lebedeva@gmail.com

el. dienynas Mano dienynas Manodienynas.lt 

I, II, III, IV, V

8.00-13.30 val.

Konsultuoja iš anksto susitarus (rašyti e-paštu, į e-dienyną)

I – IV. 7.00-8.00 ir 12.30-14.00

V. 7.00-8.00 ir 12.00-15.00

 

PSICHOLOGAS

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
 • Konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais.
 • Teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams.
 • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Naujienlaiškis Nr.1 -l.-d. Saulėgrąža psichologė Skirmantė

Švietimo pagalbos specialistas Kontaktinė informacija Darbo laikas
Psichologė Skirmantė Labarauskaitė  

skirmante.labarauskaite@gmail.com

el. dienynas Mano dienynas Manodienynas.lt

III. 7.30-13.00 val.

IV. 8.00-13.30 val.

 V. 8.00-13.12 val.

Konsultuoja  iš anksto susitarus (rašyti e-paštu, į e-dienyną)

Psichologo konsultacijos vaikams:

III, IV, V  nuo 9.00 val. iki 12 val.

Psichologo konsultacijos pedagogams:

III nuo 7.30 val. iki 8.30 val., IV, V nuo 8.00 val. iki 9.00 val.

Psichologo konsultacijos tėvams / globėjams:

III, IV, V nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

 • kartu su kitais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudama su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • šviečia įstaigos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, įstaigos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija ir įstaigos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.
Švietimo pagalbos specialistas Kontaktinė informacija Darbo laikas
Socialinė pedagogė

 Pradės dirbti

2024-09-03

  
Konsultuoja 

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si ) poreikių;
 • padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymo(si) galimybes, ugdymosi ypatumus;
 • teikia rekomendacijas auklėtojams, mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas;
 • bendradarbiauja su auklėtojais, mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo(si) procese, Vilniaus m. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • numato ugdymo(si) tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • konsultuoja auklėtojus, mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo(si) procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo  klausimais;
 • naudoja ugdymo(si) procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • konsultuoja tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymosi pažangą
Švietimo pagalbos specialistas Kontaktinė informacija Darbo laikas
Specialioji pedagogė

 

 

Darbuotojo paieška https://www.cvbankas.lt/specialusis-pedagogas-vilniuje/1-11593172

 

 

Konsultuoja 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULĖGRĄŽA” VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VGK 2024 – komisijos nariai

2020-08-17 VGK SAULĖGRĄŽA tvarkos aprašas

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULĖGRĄŽA”  ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI TVARKOS APRAŠAS

Švietimo-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprašas – Saulėgrąža

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Atliekamas Vilniaus miesto vaikams, kai reikia geriau suprasti jų gebėjimus ir tai, ar jiems nereikalinga papildoma pagalba.

Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau Tarnyba) vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų, kurie gyvena Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, vaikų globos namuose, kurių steigėja yra Vilniaus savivaldybės taryba. Vertinimas atliekamas tėvams (globėjams) sutikus.

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba

       

 

Skip to content